Strona główna / Polityka prywatności

REGULAMIN WITRYNY 

§ 1

Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego o nazwie PiliPili Travel Buddy. 
 2. Witryna PiliPili Travel Buddy dostępna jest pod adresem ….
 3. Regulamin obejmuje każdą osobę odwiedzającą witrynę, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści tego regulaminu. 
 5. Przez użyte w Regulaminie wyrażenia należy rozumieć:
  1. Użytkownik:
   1. niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 lub pełnoletnia osoba fizyczna częściowo ograniczona w zdolności do czynności prawnych, która korzysta z witryny internetowej w ten sposób, że czyta zamieszczone tam teksty i artykuły lub/i pisze własne za zgodą jej opiekuna prawnego, lub 
   1. pełnoletnia osoba fizyczna, 

Użytkownikiem może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • Administrator- PILI PILI MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-847) przy ulicy Gnilnej 2, posiadająca NIP: 5833396438, REGON: 386060135, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000841341, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 zł.
  • Witryna – zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym.
  • Umowa o dzieło – przyjmujący zamówienie (Użytkownik) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła i przeniesienia prawa autorskich obejmujących pola eksploatacji w niej zawartych, a zamawiający (Administrator) do zapłaty wynagrodzenia.
 • Wszelkie prawa do zawartości witryny internetowej są zastrzeżone.

§ 2 

Warunki korzystania z Witryny

 1. W celu korzystania z Witryny Użytkownik musi posiadać urządzenia pozwalające na korzystanie ze stron internetowych (komputer, tablet, smartphone), przeglądarkę stron oraz aktywne przyłącze internetowe. 
 2. Użytkownik Witrynę nie może korzystać z niej w celach bezprawnych, w szczególności dostarczać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym tj. propagujące przemoc, naruszających i zniesławiających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 
 3. Dostęp do panelu dodawania testu nie wymagana jest rejestracja ani logowanie w serwisie. 

§ 3

Dodawanie treści przez Użytkowników

 1. Użytkownik Witryny może za pośrednictwem panelu dodawania tekstów dodać swój tekst lub/i fotografię lub/i materiał audio lub/i materiał wideo o tematyce podróżniczej.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania modyfikacji w przesłanym tekście przez Użytkownika takich jak dodawanie testów, skracanie, modyfikacja stylistyczna i ortograficzna. 
 3. Zaakceptowany tekst przez Administratora bez dokonanych modyfikacji zostaje umieszczony na Witrynie internetowej, następnie Użytkownik otrzymuje wynagrodzenie na warunkach zawartych w § 4 niniejszego regulaminu. 
 4. Tekst Użytkownika z dokonanymi modyfikacjami Administratora, zostanie przesłany Użytkownikowi w celu autoryzacji za pośrednictwem systemu informatycznego, na adres mailowy podany przez Użytkownika w trakcie procedury dodawania tekstu.
 5. Na wyrażenie zgody/ nie zgody publikacji autoryzowanego tekstu Użytkownik ma 7 dni, niewyrażenie sprzeciwu w wyżej wskazanym terminie oznacza zgodę Użytkownika. 

§ 4

Wynagrodzenie za publikację tekstu

 1. Użytkownik którego tekst zostanie zaakceptowany przez Administratora i opublikowany na stronie internetowej www.pilipilitravelbuddy.pl na podstawie Umowy o działo przesłanej Użytkownikowi za pośrednictwem systemu informatycznego, na adres mailowy podany przez Użytkownika w trakcie procedury dodawania tekstu, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50 (słownie: pięćdziesięciu 00/100) złotych brutto, na wskazany w autorskiej Umowie o dzieło numer rachunku bankowego. 
 2. Ponadto użytkownik, którego tekst zostanie wybrany do publikacji w wersji papierowej otrzyma na podstawie autorskiej Umowy o działo wynagrodzenie w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych brutto, na wskazany w Umowie numer rachunku bankowego. 

§ 5

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada Administrator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów w witrynie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały dostępne w witrynie włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną.
 2. Materiały i dokumenty umieszczone na stronie podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich bez zgody Administratora może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia procesu cywilnego.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, zmieniania, publikowania, rozpowszechniania, bądź przekazywania materiałów zawartych w witrynie. Zabronione jest również wykorzystanie tych materiałów w innych witrynach lub sieciach komputerowych.
 4. Pobieranie i upublicznianie w prasie lub innych mediach zawartości witryny możliwe jest jedynie za wyrażeniem zgody przez Administratora i wyłącznie na podstawie każdorazowej autoryzacji Administratora przygotowanego do publikacji materiału.
 5. Osoba rozpowszechniająca materiały dostępne na stronach tej witryny zobowiązana jest do zamieszczenia informacji o źródle tych materiałów.

§ 6

Aktualizacja witryny

 1. Zmiany na stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwil i mogą obejmować wszelkie zawarte na niej informacje i materiały. O dokonaniu zmian Administrator nie ma obowiązku informować użytkowników. 

§ 7

Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do przeglądania treści i zasobów udostępnionych przez Administratora. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich nielegalnych praktyk i zasobów łamiących prawa zawarte w niniejszym regulaminie. 
 3. Użytkownicy będący autorami teksów, biorą pełną odpowiedzialność materialną i niematerialną za ewentualne naruszenia prawa autorskich przy dodawaniu swoich teksów bądź innego rodzaju plików multimedialnych. 

§ 8

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie do podjęcia działań prawnych w przypadku wykrycia celowego działania na szkodę serwisu, a także do udostępnienia danych atakujących organom ścigania. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do serwisu (na czas konserwacji) oraz do zamknięcia serwisu bez uprzedniego zawiadomienia Użytkowników. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Użytkowników oraz partnerów serwisu oraz za szkody wyrządzone przez te osoby. 
 4. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do witryny, braku zakłóceń czy braku wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu lub materiałach dostępnych poprzez niniejszą witrynę.

§ 9

Pliki cookie

 1. Administrator zobowiązuje się chronić prywatność Użytkowników korzystających ze swoich usług. Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 Administrator gromadzi, przetwarza i ujawnia wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach oraz przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów. 
 2. Korzystając z witryny Użytkownicy wyrażają zgodę na zapisywanie i używanie plików cookie zgodnie z podanymi warunkami.
 3. Pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody oraz prowadzenia statystyk dot. ilości osób odwiedzających naszą witrynę.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny, niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu – wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce, w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 2. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
 3. Regulamin obejmuje wszystkich Użytkowników serwisu.POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług PILI PILI MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PILI PILI MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-847) przy ulicy Gnilnej 2, posiadająca NIP: 5833396438, REGON: 386060135, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000841341, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 zł.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią, nie naruszający interesów oraz podstawowych praw i wolności osób. Przetwarzane są następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
Zamknij